Pravidla

 1. Základní ustanovení
  1. Název: Uzlařská regata
  2. Vyhlašovatel: T. K. Průzkumník Kolín
  3. Pořadatel: T. K. Průzkumník Kolín
  4. Řád a pravidla závodu jsou závazná pro všechny závodníky, rozhodčí a pořadatele
 2. Všeobecná ustanovení
  1. Uzlařská regata (UR) je součástí akce Setkání dětských klubů, pořádané klubem T. K. Průzkumník, která se skládá z „Uzlařské regaty“, „Vlajkové hry“ a „Nouzovské třístovky“.
  2. UR je určena pro všechny.
  3. UR je závodem jednotlivců ve stanovených kategoriích bez rozlišení chlapců a děvčat. Závod je jednotlivců doplněn závodem družstev.
  4. Termín závodu je tradičně stanoven na začátek prosince.
  5. Po personální stránce zajišťuje UR pořadatel.
  6. Závodníci se přihlašují pouze v době prezentace.
  7. V době konání soutěže nebere pořadatel odpovědnost za účastníky a návštěvníky
 3. Zařazení do věkových kategorií
  1. Věkové kategorie:
   Plavčíci (P)do 11 let
   Lodníci (L)12 – 14 let
   Kadeti (K)15 – 17 let
   Mořští vlci (M)18  let a více
  2. Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhl závodník v den konání UR.
 4. Hodnocení
  1. Pokud je celkový počet závodníků menší než 50, každý závodník startuje třikrát. V opačném případě do třetího kola postoupí jen 12 nejrychlejších závodníků z každé kategorie.
  2. O pořadí rozhoduje lepší čas.
  3. O konečném pořadí rozhoduje nejlepší čas, kteréhokoliv platného pokusu závodníka.
  4. O platnosti pokusu rozhoduje rozhodčí na dráze.
  5. Rozhodnutí rozhodčího může změnit pouze hlavní rozhodčí a to na základě podaného protestu.
 5. Vlastní průběh každého rozběhu
  1. Rozměry tratě
   1. Vzdálenost kůlu od startovní čáry je 8 metrů.
   2. V prostoru před kůlem si připraví závodník 4 uzlovačky, přičemž se tyto nesmí dotýkat navzájem ani nemohou být žádným způsobem ohnuty. Zároveň si závodník do vymezeného území připraví STOPtlačítko. Při jeho umisťování musí dodržovat pokyny rozhodčího. O správnosti rozmístění rozhoduje rozhodčí.
   3. Délka uzlovaček je 2 metry. Závodník může použít svoje. Jejich použití schvaluje rozhodčí (tolerance délky 15 cm).
   4. Úkolem soutěžícího je v co nejkratším čase správně uvázat těchto šest uzlů:
      - tři spojky – ambulanční (plochá) spojka, škotův uzel, rybářská spojka
      - dvě smyčky – lodní smyčka, dračí smyčka
      - zkracovačku – zkracovačka ze tří oček (ovčí nožka)
  2. Způsob vázání jednotlivých uzlů
   1. Lodní smyčka se navazuje na kůl.
   2. Spojky se váží v jakémkoliv pořadí.
   3. Zkracovačka se váže na druhé či třetí uzlovačce.
   4. K poslední uzlovačce se závodník přiváže dračí smyčkou.
  3. Na pokyn rozhodčího si závodník stoupne na startovací čáru.
  4. Rozběh je zahájen zvukový signálem.
  5. Jakmile závodník dováže poslední z předepsaných uzlů, stiskne STOPtlačítko. V tento moment je zastavena časomíra. Po stisknutí tlačítka nesmí závodník nijak napínat uzlovačky za účelem dotažení uzlů či je jiným způsobem upravovat.
  6. Po provedené kontrole správnosti uvázání uzlů rozhodčím, závodník uzly rozváže.
  7. Správná uvázání uzlů je možné vidět v knize Skriagin, L. N. Námornické uzle, Bratislava 1988.
 6. Pokus je prohlášen za neplatný, pokud závodník:
  1. není připraven na startovní čáře ani po opakované výzvě traťového rozhodčího
  2. vynechá nebo špatně uváže některý z uzlů
  3. poruší jakékoliv pravidla zmíněná v bodu 5. 2.
  4. nesplní základní limit 3 minut
  5. uváže jiný uzel než je předepsán
  6. jakkoliv upravuje uzle po stisknutí STOPtlačítka
  7. začne rozvazovat uzle před kontrolou rozhodčím
  8. začne rozvazovat uzle před kontrolou rozhodčím
  9. rozhodne-li tak hlavní rozhodčí
 7. Protest
  1. Nesouhlasí-li závodník s verdiktem rozhodčího, uzlovačky nerozvazuje a podá protest zvednutím jedné ruky. Rozhodčí stanoviště je v tomto případě povinen přivolat hlavního rozhodčího závodu, který rozhodne o oprávněnosti protestu.
  2. Je-li protest oprávněný může hlavní rozhodčí závodu potvrdit čas dosažený závodníkem, či dát právo nového pokusu.
 8. Závodník je diskvalifikován
  1. přihlásí-li se do jiné věkové kategorie, než je stanoveno pravidly závodu.
  2. úmyslně zapříčiní horší výkon jiného závodníka, nebo jiným způsobem hrubě narušuje průběh závodu.
 9. Závod dítě a rodič
  1. Závod dítěte s rodičem se skládá ze soutěžní dvojice: dítě (navštěvující maximálně 1. třídu ZŠ, a které se neúčastní hlavní soutěže) a osoba, která dítě na regatě doprovází (ideálně rodič). Podmínkou je, že dítě musí uvázat alespoň jeden uzel z šesti. K uzlovačkám se běhá štafetovým způsobem, vždy může být na trati jen jedna osoba (je možno se střídat).
  2. Uzle se musí vázat dle pravidel stanovených pro závod jednotlivců.
  3. Závodí se ve dvou rozbězích.
  4. Do závodu je nutné se předem přihlásit.
 10. Závod družstev
  1. Závod družstev není rozdělen do věkových kategorií. Družstvo má šest členů. Každý váže jeden uzel dle vlastního výběru. Uzle se musí vázat dle pravidel stanovených pro závod jednotlivců. K provázkům se běhá štafetovým způsobem. První z družstva vybíhají na znamení zvukového signálu. Další závodník může vyběhnout vázat uzel teprve, když se předchozí vrátí. Žádný uzel se nesmí zpětně opravovat. Poslední z družstva se naváže dračí smyčkou a zastaví čas stiskem STOPtlačítka. Ostatní členové družstva zůstávají do výroku rozhodčího na startovní čáře.
  2. Závodí se pouze v jednom rozběhu.
  3. Závod proběhne v době vyhodnocování výsledků. Do závodu je nutné se předem přihlásit. Kapitán družstva musí rozhodčím závodu nahlásit účast (a jméno svého družstva nejpozději hodinu po začátku UR).
  4. Vítězí družstvo, které při správném uvázání uzlů dosáhne nejrychlejšího času.
 11. Vyhodnocení
  1. Tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu a diplom.
  2. Absolutní vítěz UR obdrží diplom a tradiční cenu.
  3. Vítězné družstvo obdrží věcnou cenu a diplom.
 12. Vysvětlení ke správnosti vázání jednotlivých uzlů
  1. Rybářská spojka musí být uvázána tak, aby ji bylo možném pouhým zatažením za volné konce rozvázat.
  2. Škotový uzel musí být uvázán tak, aby byl funkční. (Volný konec lana prochází pod jeho pevným koncem, který ho při tahu přitlačuje ke smyčce.)
  3. Dračí smyčka musí být správně dotažená, jakékoliv překroucení je počítáno za chybu.
  4. Zámky (kličky) nejsou povoleny
 13. Zveřejnění výsledků
  1. Výsledky UR naleznete na pruzkumnik.cz/akce/regata
 14. Úprava podmínek v souvislosti s pandemií Covid-19
  1. V souladu s vládními nařízeními platnými v době konání závodu se musí účastníci při vstupu na akci prokázat svou bezinfekčnost, a to způsobem určeným opatřeními platnými v době UR.
  2. Konkrétní podmínky účasti na akci budou zveřejněny a průběžně aktualizovány na www.pruzkumnik.cz.
  3. Pořadatel si stanovuje právo akci zrušit, pokud tak nařídí vláda.

Pravidla ve formátu PDF Pravidla ve formátu PDF